Hovinga, compleet en actief!

Persoonlijke beschermingsmiddelen;

Deze worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie om arbeidsrisico's te verminderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen alleen de drager ervan tot op een zeker niveau.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak maar een beperkt gedeelte van het lichaam (ogen, oren, ademhaling, handen, voeten, etc.) tegen een aantal specifieke gevaren (raken, doorboren, te hoog geluidsniveau, giftige stoffen, etc.). De keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen moet goed afgewogen worden omdat persoonlijke beschermingsmiddelen nieuwe gevaren kunnen introduceren (beperkte bewegingsvrijheid, gelimiteerd zicht, etc.).


Verantwoordelijkheden

Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak:

 

  • Werkgevers moeten de risico's van het werk in kaart brengen, verbeteringen voorstellen en het gevoerde beleid evalueren: de RIE-procedure (ook wel RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie). Zij moeten voorlichting en instructies geven over deze risico's en over de maatregelen die daartegen genomen zijn. Vooral jeugdigen verdienen hier extra aandacht.

  • Werknemers moeten de veiligheidsinstructies opvolgen en beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen gebruiken.

  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met het arbobeleid. De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht op de keuze van de arbodienstverlening (maatwerkregeling of vangnetregeling), het contract met de arbodienstverlener en benoemen van preventietaken. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, overlegt de werkgever met de belanghebbende werknemers. Bij een conflict over de arbeidsomstandigheden, moeten werkgever en werknemers samen naar een oplossing zoeken.

  • De arbodienst, waarbij elke werkgever aangesloten kan zijn. Door een wijziging van de Arbowet mag elke werkgever sinds 1 juli 2005 zelf kiezen of hij een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) of een gecertificeerde arbodeskundige (arbeids en organisatiedeskundige, veiligheidskundige, arbeidshygienist of bedrijfsarts) inschakelt, of dat hij de arbotaken zelf uitvoert. Voor de volgende taken is het inschakelen van een bedrijfsarts verplicht:


 

Zoeken

Zoek binnen deze website naar informatie over:

Maak hieronder een keuze uit het soort beschermingsmiddel dat u zoekt.

 


 hoofdbescherming

 gehoorbescherming

 Oogbescherming

 adembescherming

 handbescherming

 Voetbescherming

 brandbestrijding